فروشگاه ایترنتی لباس ای مد روز

فروشگاه ما از سال 98 که بنا به فرمودهای رهبر با حمایت از تولیدات داخلی و اشتغالزایی شروع به کار کرده است و ماهم بعداز توسعه و رشد

باهدف اینکه بتوانیم اشتغالزایی برای جوانان کشورمان ایجاد کنیم پا به قدم گذاشتیم و تمام هدف ما این هست که به این امر خدادوست که باعث

اشتغالزیی بشویم تمام تلاش خود را می کنیم و راستای این مسیر سعی می کنیم از تولیدات داخلی کشورمان حمایت کنیم